sesja RM

Autor: redakcja UMJG

24.2.2021 - 12:42

XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Trwa XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/991/live.htm?server=1

PORZĄDEK OBRAD

XXX sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 24 lutego 2021 r.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Zmiany porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.

 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021 – 2034 

 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok 

 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1 

 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1 

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej 

 10. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 dla Miasta Jelenia Góra”

 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze 

 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania 

 13. Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 

 14. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze
  i przyczynach połączenia Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze oraz Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze 

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie sesji.

  BIP