Jagniątków doczeka się boiska sportowego !

Do końca czerwca tego roku w Jagniątkowie przy ul. Karkonoskiej powstanie boisko sportowe. Długo-oczekiwaną inwestycję w tej dzielnicy Jeleniej Góry za ponad 855 tysięcy złotych wybuduje bytomska firma BELLSPORT.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn.:
„Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie” na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Aforma Studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk ul. Zabobrze 166a, 59-700 Boleslawiec
1. Zakres robót budowlanych polega na:
1) Budowie boiska sportowego w Jagniątkowie na działce nr 49 i 94/4, obręb 0014 Jagniątków, AM-8, przy ul. Karkonoskiej w Jeleniej Górze wraz z piłkochwytem, oświetleniem, dojazdem utwardzonym, schodami i obiektami małej architektury
2) Przebudowie istniejącego w południowo – wschodniej części działki żelbetowego muru oporowego.
Ad. 1) Zakres rzeczowy zadania w zakresie wykonania boiska wielofukcyjnego (o wym. 37,16m x 17,94m)
z pełnowymiarowym polem do gry w tenisa, z możliwością wykorzystania do gry w koszykówkę i piłkę ręczną obejmuje w szczególności wykonanie:
a) prac przygotowawczych, w tym zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi oraz wyrównanie terenu,
b) przepuszczalnej podbudowy boiska wraz z drenażem odwadniającym do studni chłonnej,
c) nawierzchni boiska ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym,
d) budowy ogrodzenia boiska (piłkochwytu o wys. 6m na konstrukcji ze słupków stalowych ogrodzonych siatką),
e) utwardzonego dojazdu do boiska,
f) opaski z kostki betonowej wokół boiska,
g) oświetlenia w technologii LED (4 szt.),
h) schodów łączących istniejący plac zabaw z boiskiem,
i) montażu obiektów małej architektury (tj. ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablica).
Treść tekstu jaki ma zostać zamieszczona na tablicy przekazana zostanie Wykonawcy w trakcie realizacji zadania.
j) wyposażenie w sprzęt sportowy (tj. bramki wraz z siatkami, zestawy do koszykówki, zestaw słupków do tenisa wraz z siatką),
k) usunięcia drzew i krzewów będących samosiejkami oraz dokonać cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się w obrębie działki i kolidujących z projektowanym piłkochwytem.
Ad. 2) Zakres rzeczowy zadania w zakresie wykonania przebudowy istniejącego muru oporowego obejmuje w szczególności wykonanie:
a) rozebranie istniejącego muru oporowego wraz z fundamentami,
b) nowego żelbetowego muru oporowego graniczącego wzdłuż południowej strony boiska, o wysokości 3 m, stanowiącego jednocześnie konstrukcję dla piłkochwytu.
– Wykonawca ma wykonać przyłącze zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w projekcie budowlanym.
– Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
– Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, nienadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: ziemię, gruz i odpady, powstałe w trakcie realizacji, a także uporządkować teren po zakończeniu robót budowlanych.
– Wszystkie obiekty powinny być geodezyjnie wytyczone przed przystąpieniem do ich wykonania.
– Wykonawca jest zobowiązany sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
– Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia.
– Zamawiający zapewni na swój koszt nadzór archeologiczny, o którym mowa w opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 14.08.2018 r.
Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 28 czerwca 2019 r.
Termin zakończenia umowy do dnia 5 lipca 2019 r.