Remont ulicy Krakowskiej- wydłużony termin składania ofert

Z uwagi na fakt złożenia wielu wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych do 12 lutego wydłużony został termin składania ofert na zadanie pod nazwą: Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy
Krakowskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji
transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Prace budowlane polegać będą na:
⚠️przebudowie ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze na
odcinku od ul. 1-go Maja do Alei Solidarności-.ok. 1100 m,
⚠️budowie parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowskiej na 60 miejsc postojowych w tym 8 dla osób
niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą techniczną.

Zakończenie inwestycji datowane jest na 31 lipca 2020 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020